Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üdv a www.gitar.eoldal.hu- webhelyen!

  Ennek az aloldalnak a flamenco lesz a fő témája!

 

   UGYE,  MINDENKI  HALLOTTA  MÁR  AZT,  HOGY 

 „MINDEN  VISZONYLAGOS!" ?

 

    Eistein relatívitás-elméletének megismerése óta szokás az előbbit mondogatni.

    Időben és térben viszonylag távolabbról közelítem meg én ezt a flanenco-témát!

 

Relatív szavak:

„Most  és  régen."

„Korán  vagy  későn."

„Közel  vagy  távol."

 

I. A KEZDETEK                                                                                                 

Időben és térben tőlünk igen messze van már a népvándorlás...      

A korai évszázadokban jellemző volt a pásztorkodással foglalkozó népeknél a lakóhely folytonos váltogatása, újabb és újabb legeltethető területek felkeresése. A mi elődeink Ázsiából, valahonnan a Volga-Káma folyók vidékén található őshazából indultak el az Etelközön át hosszú vándorútjukra. A Magna Hungaria" néven emlegetett eredet-helyünket később sok kiváncsi hazafi kereste, pl. Juliánus barát és Körösi Csoma Sándor is!

A honfoglalás előtti létezésünkre más népek krónikájában van utalás. Saját írott nyelvi-emlékünk nincs azokból az időkből, mert nekünk akkor rovásírásunk volt. A Vereckei-hágón át a szabad magyarok 895-896 körül Árpád fejedelem és 7 fővezér irányításával érkeztek meg a Kárpát-medencébe. Családostól - jurtástól - jószágostól jöttek idáig. Az öregek, gyerekek, nők szekéren utaztak, a férfiak lóháton. Elődeinket nagyon sokáig vad pogányként" és rettegett ellenségként  emlegették nyugaton. Lóháton zsákmányoltak a Lajtán-túli vidékeken, ámde a kalandozások kora is véget ért lassan! Géza fejedelem a pogány népet igyekezett áttéríteni a keresztény hitre, őmaga is megkeresztelkedett a bizánci, keleti keresztény vallási rítus szerint.  Vajk nevű fiát már tudatosan a latin nyelvet megértő, az európai kultúrát ismerő, nyugati keresztény embernek neveltette, aki később római katolikus szertartás szerint keresztelkedett meg, az új neve=István lett. Számára nem titkolt diplomáciai céllal a fejlettebb Bajorországból kerestek feleséget - Gizella személyében. Géza váratlan halála után fia eléggé fiatalon vette át a magyarok irányítását anyjának, Saroltnak bíztatására. 3 évnyi fejedelmi uralkodása alatt legyőzte az ősi hitű riválisait és nem csatlakozott egyetlen külföldi hatalmassághoz sem és nem lett senkinek a hűbérese, hanem inkább a római pápától kért koronát maga és országa számára. Végül a legfőbb egyházi méltóság, a pápa áldásával koronázták királlyá. Mélyen hívő uralkodóként megszervezte a magyarországi római katolikus egyházat, szerzeteseket hívott más országokból, kolostorokat alapított a számukra, melyekben a korábbinál modernebb mezőgazdasági munkákra oktattak; latin nyelvű beszédre, írásra-olvasásra és egyházi énekekre tanítottak, illetve gyógyítóhelyként is működtek. Elrendelte, hogy 10-10 település építsen közös templomot és kötelezővé tette a vasárnapi istentiszteletek látogatását. A papság megélhetésére elrendelte az egyházi tized beszolgáltatását. Mind eközben a magyarok ősi világnézete helyett a róma katolikus vallást próbálta terjesztetni a még meg nem tért ősmagyarok körében. I. István megszervezte a magyar közigazgatást is.  Azóta  megvan a vármegye-rendszerünk!  A később szentté avatott i. István király más császároktól vagy királyoktól független, stabil államot hozott létre, ahol rövid időn belül mindenütt sok-sok templom és egyházi fenntartású, kolostori iskola működött! Több, mint ezer esztendeje ez a földrajzi hely lett a magyarok állandó lakóhelye. Ezen a közép-európai területen született meg népünk új és végleges otthona, itt ért véget őseink számára a népvándorlás.

Ezen a hegyekkel és síkságokkal tarkított vidéken lelt a magyarság a megkérdőjelezhetetlenül saját és feltétlenül megvédendő hazájára! Ezen a változatos tájon egy olyan keresztény szellemiségű, kultúrát kedvelő, erős ország keletkezett, amelyet Európa az első perctől elismert.

I. ISTVÁN a saját fiához, Imre herceghez írt intelmeiben azt hangsúlyozta, hogy a bölcs király örömmel fogadja be az idegen államok tagjait, mert ebből később előnye származhat az országnak! A szokásbéli és a nyelvi sokszínűség csak megerősítheti a befogadó anya-nemzetet! Az vallotta, hogy egy bölcs uralkodó nem tesz semmilyen különbséget az alattvalói közt. Különösen a származásuk miatt nincs sem pozitív, sem negatív kivételezés!

                                                                                                        

II. A  KISEBBSÉGI  LÉTBEN - AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL 

Már több, mint 1115. éve ezen földrészen, ebben a térségben él a magyar nemzet, de már a kezdetek óta érkeztek ide közénk máshonnan+másféle népek is. A többségi társadalomhoz képest a betelepülők a létszámuk miatt mindig is kisebbségben maradtak. A népvándorláskor hozzánk csapódó kevesebb létszámú népcsoportok lassacskán teljesen beolvadtak közénk, eltüntek szinte. Ezt úgy mondják, hogy asszimilálódtak. Elfogytak a honfoglalókkal együtt érkező kabarok, uszok, később a kunok, jászok, bessenyők is. Sokan vannak viszont, akik csak évszázadokkal később kerültek ide és mai napig hűségesen őrzik a korábbi hagyományaikat, az eredeti szokásaikat és még értik, őrzika régi szavaikat és az otthonmaradókkal is tartják a rokoni kapcsolatot.

Jelenleg Magyarországon 13 kisebbséget tartanak számon, akik közül 1 "etnikum" és 12 "nemzetiség", vagyis ez utóbbiak olyanok, akiknek még létezik valahol máshol az úgynevezett anyaországuk, él a távolban egy saját nemzetük és van önálló anyanyelvük. Ilyenek a velünk élő bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, oroszok, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovénok, ukránok. Ők tucatnyian a saját településeiken a szokásos közigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati képviselők mellett a kisebbségi jelöltjeikre is szavaznak, azaz saját nemzetiségi vagy etnikumi képviselőket is választanak négy évente. Ezek a kisebbségi önkormányzatok a speciális hagyományápolási tevékenységek ellátása és a kulturális igényeik kielégítése céljából alakulnak meg elsősorban.

A cigány-kisebbségi önkormányzatok zöme -sajnos- mindezek mellett még a sokakat érintő szociális problémákat is kénytelen felvállalni és emiatt kevesebb idejük marad a népi hagyományok ápolására, a roma nyelv művelésére, az etnikumi művészetük fejlesztésére: táncaik, zenéjük, meséik és más értékeik megismertetésére. A helyi kisebbségi képviselők országos szinten is szerveződnek és megpróbálnak egymással  és anya-nemzetükkel együttműködni. Csakhogy ú.n. "Cigányország" nincs, így nincs mihez kötődni! A 13 kisebbség közül csak a romák váltak problémásakká, velük szemben van olykor némi fenntartás a többség részéről. Eléggé elítélendő módon, de némely településen előfordul rasszista megnyivánulás is, és - sajnálatos módon a szóbeli "cigányozás"-on túl gyakran tettlegességig fajulnak az ellentétek. Uram, bocsá' - sajnos a közelmúltban már roma-gyilkosságok is előfordultak hazánkban. Ártatlan cigányokat öltek magyarok és fordítva is előfordult már! Védtelen magyart vertek agyon felbőszült romák; sajnos pl.a Tiszavasváriba való Szögi Lajost.

Európa számos más országában is van "roma-kérdés." A TV-ből tudható, hogy a volt-szocialista országok közül pl. a szlovákiai cigányok Kanadába vándoroltak ki tömegesen. A romániai oláhcigányok Róma környékén alapítottak hatalmas sátortábort és az olasz kormány ellen-lépések meghozatalára kényszerült. Későbbi hír, hogy a franciaországi városokban olyan nagy számban jelentek meg kelet-európai romák, hogy az ottani kormány is ellen-intézkedéseket tett. Magyarországi tömeges kitelepülésekről is szóltak néha-néha a híradások.

Mint az közismert, 2011 első félévében Magyarország töltötte be az EU soros-elnökségét. A szakpolitikusaink egyik fő feladata volt az európai roma-sratégia kidolgozása, mert mind a 27 tagország mindegyikében felmerül valamilyen probléma ezen a téren, amit az EU-nak együtt meg kell oldani. Sikerült a tervkészítést teljesíteni, most már csak a megvalósulásért kell izgulni! Hazánkban Balog Zoltán lelkész, államtitkári rangban foglalkozik 2010 óta a kisebbségiek sorsával. Ezen a honlapon én nem ezekkel a problémákkal akarok foglalkozni!

Én csak azért kezdtem a népvándorlással, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy mi is voltunk ország és haza nélküli vándornép! Mi is voltunk "meg nem értetek" és "másságunk miatt" rettegtek tőlünk. Feltétlenül ki szeretném emelni a cigányság zenéhez való pozitív hozzáállását.  Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a roma-kérdés nemcsak magyarországi média-téma, de elvárható, hogy minél előbb megoldódjon a gond.                                                                                                       

III.

Magyarországot a híres prímások népszerűsítették világszerte régebben. A rendszerváltozás előtt az egykori Rajkó-zenekar propaganda-eszköz volt. Ma már a 25 éves száztagú cigányzenekar mellett számos romaszármazású komolyzenei előadóművészt és sztárként ünnepelt énekest ismerhetünk, de a cigányság nagy átlaga még nem él olyan színvonalon, mint  ahogy kellene.

Ezt a bevezetőt csak azért  írtam ide, hogy emlékeztessek arra, hogy ha szeretjük és becsüljük a spanyolországi andalúz cigányoz népviseletét, hangszeres zenéjét, énekét és táncát, akkor a romakultúrát sem kell alábecsülni.

A romák, másképpen cigányok világszerte "etnikum"-nak számítanak, mert nincs egy konkrétan megnevezhető őshazájuk, nem mutatható meg térképen az az ország, ahonnan egykor elindultak. Nem volt és jelenleg sincs sehol egy földrajzi koordinátákkal pontosan meghatározható, fotókkal bemutatható "Cigányország", ahová esetleg visszatelepülhetnének, repatriálhatnának, ha épp úgy akarnák.  Anyaországgal ugyan nem rendelkező népcsoport a cigányság, de mégsem nevezhetjük őket hazátlanoknak, mert hát annak az országnak az egyenjogú és egyenrangú állampolgárai ők, ahol megszülettek. Szülőhelyük nekik is a hazájuk!

IV.

Ázsiából indultak vándorútjukra a romák is, éppen úgy, mint a honfoglaló ősmagyarok!

Csak kicsit délebbről és néhány évszázaddal később indultak nyugat felé! Tudomásom szerint a cigányok az Indiai-félsziget északnyugati részéről, az Ind folyó forrásvidékéről származnak. Onnan vándoroltak családjaikkal az echós szekereiken, vagy néha - néha gyalog. Európában eljutottak mindenüvé, végig a Földközi-tenger mellékére és a távoli Atlanti-óceánig. Még a XX. században is vándornépként tartották őket számon. A romáknak sokféle, egymástól elkülönülő, foglalkozás szerinti csoportjuk alakult ki, egyedi nyelvjárásokkal. Az ismeretek átadása nemzedékről nemzedékre csak szóban történt, az írásbeliségük csak nemrég kezdett kialakulni. Magyarországon az oklevelek szerint legelőször Zsigmond király idején telepedtek le romák, ők szinte teljesen asszimilálódtak, nem maradt fenn az eredeti anyanyelvük, romungróknak azaz magyarcigányoknak is nevezik őket, és főleg zenészként dolgoznak. A törökuralom idején is sokan érkeztek ide. A kreol bőrszínük miatt,  volt olyan időszak, hogy egyiptomiaknak mondták őket. Legjobban Mária Terézia idején üldözték a vándorcigányokat.

Most a romani nyelvek közül a lovári és a beás-nyelvjárás a legelterjedtebb. Ezekből már komplex, C-típusú, államilag elismert nyelvvizsgát lehet tenni. Külön nyelvjárásnak számít egyebek mellett a keleti szláv, azaz a" kárpáti"-cigánynyelv, a délszláv, azaz  "balkáni"-cigánynyelv és a német cigányok nyelve, a"szintó"is.

Az európai országokban a más nemzetekkel együtt élő romák kulturális hagyományait éppúgy ápolni kellene, mint a saját nemzeti hagyományaikat, vagy mint az ott élő, másféle nemzetiségi kultúrákat. A meglévő nemzetközi hírű roma-művészek példáját jobban kellene hangsúlyozni és a roma-fiatalok alapvető fontosságú oktatásáról feltétlenül gondoskodni szükséges minden egyes európai államban.

A magyar cigányzenészek világhírűek, őket talán csupán a spanyol cigányok hírneve múlja felül.

V.

A spanyol cigányok nevét a sajátos népművészetük: a flamenco miatt ismerik világszerte! 

Európa-bölcsőjének nevezett ókori Görögországban az emberek még úgy vélték, hogy a múzsák ihletik a művészeteket, így például a költészetet is. A szöveget és a dallamot együtt szerezték a poéták és ehhez a vershez nem az olvasás vagy a szavalás szavak kapcsolódtak, hanem az éneklés és a vele azonos időpontban történő hangszeres zenélés, ami a hallgatóságban a ritmusos mozgást váltott ki, vagyis a könnyed kézmozdulatok és kecses lépés-kombinációk sorozatából álló táncot lejtettek. Az ókorban a helléneknél a tisztelték a tudósokat és művészeket. A művészetek még szorosan összekapcsolódta. Az irodalom, a zene és a tánc komplexumát egy szóval fejezték ki, ez volt a "müsziké" vagyis a "muzsika"fogalma!

Nálunk, magyaroknál ez a "m u z si k a" szó mára leszűkült! Csupán az éneklésre és zenélésre korlátozódott. A dallam mellé még társult olykor szöveg, de az sem volt mindig, a  tánc már végképp lemaradt.

 

VI. A  FLAMENCO

Ez a címben szerepló kifejezés Spanyolországban jelenleg éppen olyan, mint amilyen az ógörög "müsziké" szó lehetett egykor! Egy értelmes szöveg érzelemmel teli eléneklése, a fülbemászó zenei kíséret mellett és a hangulathoz illő szenvedélyes szóló-, vagy páros tánc! A flamencó táncosok ruhája is lenyűgöző látvány, miközben zeng a zene, plusz mindenkit elringat a rímek és ritmusok ötvözete.

A flamenco akár a tökéletesség szinonímája lehetne, mert a test és lélek közti összhang legteljesebb kifejezője! A fülledt dél-európai hangulatot híven tükrözi ez az indulatokkal, érzelmekkel fűtött ének, ez a ritmusos, vérpezsdítő dallam és ez a tüzes spanyol tánc! 

A Földközi-tengerbe nyúló Ibériai-félsziget keleti részén, Andalúziában élő cigányetnikum autentikus népművészete volt eredetileg ez a "FLAMENCO", amely a 18.-19. században terjedt el az andalúziai vidékről az egész spanyol honban. A legősibb formája még csak egyszerűen egy szimpla férfi vagy női szólóének volt és szerelemről, örömről-bánatról szólt, amelyhez végül hangszeres zenei kíséret kapcsolódott. Sőt utóbb még a dal hangulatához illő tánccal is kiegészült zenei-rész. Látványos, szórakoztató csoportos produkcióvá vált a flamenco. Az andalúz romáknál az instrumentális-eszköztár eleinte csupán egyszerű tapsot és lábdobbantást, esetleg cipőkopogást jelentett. Később is csak a legegyszerűbb ütőhangszerek, mint a kasztanyetták és csörgődobok csatlakoztak az énekléshez és táncoláshoz. 

Az 1800-as évek végétől viszont a spanyol gitár lett a cigányok közkedvelt zeneszerszáma és ekkortól dátumozhatjuk a flamenco hangszeres formájának létezését is! 

A flamenco a spanyol élet tükröződése. Aki ezt a szívből jövő éneklést, ezt a heves zenét és e karakteres táncot hallja-látja, aki érzi és átéli ezt a forró ritmust, illetve e lélekbe markoló dallamot és figyeli a mozdulatok csodálatos egységét, akkor az szinte újjászületik ebben az ízig-vérig spanyol népművészetben.

Napjainkban a dal, a tánc, a gitárjáték együttese az andalúziai roma-népcsoport sajátos életének összegződése. A flamenco már nemcsak ismeretlen alkotók közös műve, hanem személyhez kötődő művészi alkotás egyben. A flamenco az ibériai hétköznapok igazi kivonata: egy különleges "esszencia", egy valódi "sűrítmény", egy "mintavétel" a mediterrán emberek szenvedélyességéből és a szépségre, teljességre, de könnyedségre is törekvő dél-európaiak mindennapi életéből. 

Aki flamenco-esten veszrészt, az minden bizonnyal igen elvarázsolódik e páratlan élménytől. 

Ez az web-aloldal sok olyan linket és videót tartalmaz, ami erről a különleges táncról, érzelmes énekről, meg egy szenvedélyes spanyolgitárosirtuóz játékáról szól. 

A közbeágyazott videók az Internetről, a "www.YouTube.com"-ról származnak.

 Jó szórakozást kíván     az oldal szerkesztője B. Dávid.

 

 

 

1. Flamenco: Alegrias

 

 

2. GUAJIRAS - Baile


 

 

3. Taconeo Flamenco


 

 

4. Flamenco Gitár 
 

 

  

 

Linkek az Internetről: 

 A flamenco története (angolul) 

 Flamenco.lap.hu

 Flamenco

oktatás

               ____________________________________________________________________

   Az alábbi rovatban bárki hozzászólhat, ide írhatja saját ötletét és e helyen teheti fel a kérdéseit. Ha ismer valaki egy olyan linket, ami még nem szerepel a www.gitar.eoldal.hu-n, azt feltétlenül ossza meg a többi olvasóval. A név-mezőbe keresztnevet kell írni. A cím-mezőbe egy e-mail címet kell megadni, amennyiben válasz is kellene. A szöveg-mezőben közölhető az üzenet, és egy külön rubrikában meg kell adni a képernyőn látható betűt/számot (ellenőrzőkódot). Ekkor továbbítódik az üzenet ide: DÁVID GITÁROS PORTÁLJÁRA.

Üdv! B.D.L.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.